Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Dìnos Christianòpoulos», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 83