Είστε εδώ

Τσακνιάς Σπύρος, «[David Leavitt]», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 64