Είστε εδώ

Παπαδάκη Αθηνά, «Πέντε ιδιωτικά ποιήματα. Κελσίου 40°», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 30