Είστε εδώ

Παπαδάκη Αθηνά, «Πέντε ιδιωτικά ποιήματα. Μονάδα εντατικής παρακολούθησης», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 30