Είστε εδώ

Δωριάδης Αντώνης, «Τρία Ποιήματα. Όπως σαν ήτανε παιδί», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 16