Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλεία Μπαρμπουνάκη», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 123