Είστε εδώ

Νούσια Έλενα, «Georg Trakl (1887-1914). Τρία ποιήματα», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 33