Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Ο γείτονας», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 20-30