Είστε εδώ

Το Τραμ, «Σκαλωμαρία. Ποιητικός γάμος», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 141-142