Είστε εδώ

Κλήμεντος Γιώργος, «Σκαλωμαρία. Άπονη πόλη», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 136