Είστε εδώ

Κλήμεντος Γιώργος, «Σκαλωμαρία. Οι ιεροί αρουραίοι του Λευκού Πύργου», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 136