Είστε εδώ

Το Τραμ, «Σκαλωμαρία. Συμπτώσεις», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 137