Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σκαλωμαρία. Ελληνική Πρωτοπορία», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 136