Είστε εδώ

Το Τραμ, «Σκαλωμαρία. Εκδήλωση για το Έιτζ», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 120