Είστε εδώ

Το Τραμ, «Σκαλωμαρία. Παράδειγμα για μίμηση», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 119-120