Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Το σφάξιμο», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 44-47