Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλεία Μπαρμπουνάκη», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 47