Είστε εδώ

Opperman Manfred, «Για τη λατρεία του Θράκα Ιππέα στην περιοχή της σημερινής Βουλγαρίας», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 29-32