Είστε εδώ

Καλεύρας Αχιλλέας, «Κείμενα. Όταν δεν εφώτιζεν ο Ήλιος της δόξης την Γαλλία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 62