Είστε εδώ

Καλεύρας Αχιλλέας, «Κείμενα. Η κραυγή ενός δεσμίου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 61-62