Είστε εδώ

Καλεύρας Αχιλλέας, «Κείμενα. Αι σκέψεις μου εις παλαιότερη εποχή», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 63-64