Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «9. Κουβούκι-Πάτος. Επιφανειακή κεραμική», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 63