Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «7. Κουβούκι. Η μεγαλιθική πύλη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 63