Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Μικρή ιστορία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 115