Είστε εδώ

Βουτσάς Γιάννης, «Είμαι 17 χρονώ…», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 44