Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Βιβλιογραφικά στοιχεία (1829-1980)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 91-94