Είστε εδώ

Σαρλά-Πεντάζου Μαρία, «Αρχαιολογικές έρευνες στα Άβδηρα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 58-60