Είστε εδώ

Ασδραχά Αικατερίνη, «Η ακτή του βορείου Αιγαίου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 49-51