Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αντώνιος Ν. Ρωσσίδης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 52