Είστε εδώ

Αρχαιολογική Υπηρεσία Κομοτηνής, «Η εκκλησία του Ακαθίστου Ύμνου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 27