Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Η Ωραία Θέα, το πιο γλεντζέδικο και κοσμικό κέντρο της Ξάνθης κατά την Τουρκοκρατία. Μετά ο 1945 θερινός κινηματογράφος Ηλύσια», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 26