Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ξάνθης. Ενδεικτικόν, 1911», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 23