Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Επιβάτες. Εικόνες που δεν σβύνουν. Ιστορία – ήθη και έθιμα – γλωσσάριο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 30 ( 1973), σ. 98-102