Είστε εδώ

Μαμώνη Κυριακή, «Η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του Βιζυηνού», Θρακικά Χρονικά, τχ. 30 ( 1973), σ. 57-59