Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «Ο Γεώργιος Βιζυηνός », Θρακικά Χρονικά, τχ. 30 ( 1973), σ. 56