Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Υγρή πορεία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 29 ( 1972), σ. 51