Είστε εδώ

Εταιρεία Θρακικών Μελετών, «Το έργο της Εταιρείας Θρακικών Μελετών (που είναι και έργο) του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 124