Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο. Εισηγήσεις. Αναθεώρηση σε θεσμούς και προγράμματα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 25 (Ιανουάριος 1967), σ. 12-15