Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Πομάκοι και χανούμισες», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 133