Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Αρχιτεκτονική του 1900 με λίγα λαϊκά στοιχεία (Μίγμα φράγγικου και ελληνικού)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 132