Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Ο ποιητής – Γεώργιος Βιζυηνός», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 55-62