Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Επιστολές. Η λεηλασία των αρχαιοτήτων στη Θράκη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 254-255