Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Ν-Ξ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 9 (Ιανουάριος 1963), σ. 46-47