Είστε εδώ

Σωτήρχος Παναγιώτης Δ., «Μήνυμα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 9 (Ιανουάριος 1963), σ. 37