Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικό σημείωμα για το άρθρο που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 156