Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας, «Σύνθεση. Πλαστικό, 1962», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 11 (Ιούλιος 1963), σ. 106