Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τοπείο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 209