Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Παραστάσεις τοιχωμάτων της καλύβας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 210