Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το άγχος της επαρχίας. Ευθύνες και καθήκοντα. Η έρευνα των Θρακικών Χρονικών. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 180-181