Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σχόλιο για την αλλαγή στην παρουσίαση των ληφθέντων εντύπων]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 171